B-Eloquent

Algemene voorwaarden b-eloquent taalcoaching & training

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met b-eloquent taalcoaching en training, aangaande trainingen, cursussen, workshops of anderszins geleverde diensten.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door b-eloquent taalcoaching & training .

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen b-eloquent taalcoaching & training en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de door b-eloquent taalcoaching & training uitgebrachte offerte of opdrachtbevestiging. De opdrachtgever heeft een bedenktijd van 14 dagen na opdrachtverlening. Voor in-company trainingen geldt geen bedenktijd. Bij opdrachtverlening ontvangt de opdrachtgever een afschrift van de termijnen en voorwaarden van inschrijving voor de eigen administratie.

Artikel 3 Verplichtingen

Op basis van de overeenkomst geldt voor b-eloquent taalcoaching & training een inspanningsverplichting om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Wanneer b-eloquent taalcoaching & training door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden niet kan komen, zal ze, in overleg met de opdrachtgever, alternatieve cursusdata voorstellen.

Artikel 4 Betaling

1. De kosten voor de training worden na afloop van de laatste trainingsdag gefactureerd, tenzij anders is afgesproken met de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 21 dagen na facturering op de door b-eloquent taalcoaching & training aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 21 dagen na factuurdatum.
4. b-eloquent taalcoaching & training houdt zich het recht voor om bij niet of niet tijdige betaling aanmanings- en administratiekosten in rekening te brengen.
5. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het b-eloquent taalcoaching & training vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten
overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag ter grootte van 10% van het verschuldigde bedrag.
6. Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan worden door b-eloquent taalcoaching & training binnen 21 dagen na einde opdracht of annulering daarvan verwerkt.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. b-eloquent taalcoaching & training aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voorzover de verzekeraar tot uitkering overgaat in voorkomend geval.
2. b-eloquent taalcoaching & training is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
3. b-eloquent taalcoaching & training zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij, dan wel die van een derde aan te spreken.
4. Indien opdrachtgever en/of deelnemers schade aan b-eloquent taalcoaching & training berokkenen, zijn opdrachtgever en de deelnemers hoofdelijk gehouden deze schade aan
b-eloquent taalcoaching & training te vergoeden. Dit geldt zowel voor schade aan de cursuslocatie, als voor schade aan de zich op de cursuslocatie bevindende goederen en/of personen, een en ander voor zover b-eloquent taalcoaching & training voor de hiervoor bedoelde schade aansprakelijk wordt gesteld.

Artikel 6 Auteursrecht

1. Het intellectueel eigendom op de door b-eloquent taalcoaching & training uitgevoerde lessen, cursussen en cursusmateriaal berust bij b-eloquent taalcoaching & training , tenzij anders is aangegeven.

Artikel 7 Annulering

1. De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst schriftelijk te annuleren.
2. Bij annulering zullen in ieder geval alle reeds gemaakte (voorbereidings)kosten ten behoeve van de opdracht in rekening worden gebracht volgens een door b-eloquent taalcoaching & training op te stellen specificatie.
3. Bij annulering binnen twee weken voor de uitvoeringsdatum behoudt b-eloquent taalcoaching & training zich het recht voor om de helft van de uitvoeringskosten in rekening te brengen.
4. Bij annulering binnen een week voor de uitvoeringsdatum behoudt b-eloquent taalcoaching & training zich het recht voor om de volledige uitvoeringskosten in rekening te brengen.

Artikel 8 Klachtenregeling

b-eloquent taalcoaching & training hecht eraan tevreden opdrachtgevers te houden. Indien door de opdrachtgever bij de opdrachtuitvoering tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht de klacht, van argumenten voorzien, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beƫindiging van de opdracht, schriftelijk bij b-eloquent taalcoaching & training in te dienen. Deze draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht contact wordt gezocht met de opdrachtgever, om aldus te zorgen voor een adequate afhandeling. Wanneer de afhandeling van een klant niet naar diens tevredenheid is, kan de opdrachtgever een klacht hierover indienen bij de klachtencommissie van b-eloquent taalcoaching en training. Dit is een onafhankelijke door b-eloquent taalcoaching & training aangestelde mediator (Joost Krijnen) en doet bindende uitspraken voor b-eloquent taaltraining- en coaching. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld en binnen 4 weken afgehandeld met een schriftelijke reactie terug naar de klant. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 2 weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht en er een indicatie wordt gegeven wanneer b-eloquent taalcoaching & training verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
Klachten en de wijze van afhandeling worden door b-eloquent taalcoaching & training geregistreerd en voor de duur van 3 jaar bewaard, zowel digitaal als in hardcopy.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst van b-eloquent taalcoaching & training en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Artikel 10 Geheimhouding

b-eloquent taalcoaching & training is gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie waarover zij beschikt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Alle informatie die van de opdrachtgever of van deelnemer wordt verkregen wordt door
b-eloquent taalcoaching & training vertrouwelijk behandeld en wordt slechts gebruikt voor het doel waarvoor de informatie is verstrekt.