B-Eloquent

Privacyverklaring

b-eloquent taalcoaching & training is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

b-eloquent taalcoaching & training verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, zoals een intakeformulier of een deelnemerslijst voor een workshop of training.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– leerwensen van cursisten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

b-eloquent taalcoaching & training verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

b-eloquent taalcoaching & training verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U de mogelijkheid te bieden de trainingen van b-eloquent af te stemmen op uw leerwensen;
– Om facturatie en betalingen mogelijk te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

b-eloquent taalcoaching & training maakt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van b-eloquent taalcoaching & training) tussen zit. Alle beslissingen binnen de trainingen worden door mensen genomen en niet door computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

b-eloquent taalcoaching & training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Wat bewaren, hoe lang en waarom?
– Digitaal intakeformulier
o Hoe lang: maximaal 1 maand nadat de cursus is afgelopen.
o Waarom: om eventuele vragen van de cursist na afloop van de cursus te kunnen beantwoorden.
– Voor- en achternaam, emailadres en telefoonnummers:
o Hoe lang: altijd, tenzij je vraagt die te verwijderen
o Waarom: om facturen te kunnen sturen en in contact te kunnen blijven over nazorg/vragen na trainingen

Delen van persoonsgegevens met derden

b-eloquent taalcoaching & training verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. b-eloquent taalcoaching & training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

b-eloquent taalcoaching & training gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door b-eloquent taalcoaching & training en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lotte@b-eloquent.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
b-eloquent taalcoaching & training wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

b-eloquent taalcoaching & training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met lotte@b-eloquent.nl

Wijziging privacybeleid

b-eloquent taalcoaching & training kan dit privacy beleid wijzigen. We raden dan ook aan deze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 2 juni 2022.